پیشرفته

499 هزارتومان / ماهانه
 • مدیریت سفارش
 • سرویس ها (بدون محدودیت)
 • مدیریت مالی
 • مدیریت پیامک
 • مانیتورینگ
 • کانال اختصاصی
 • سیستم نظرسنجی
 • گروه همکاران
 • اضافه کردن کارکنان
 • دریافت خروجی اطلاعات
 • مدیریت مشتریان
 • اخبار و اطلاعیه ها
 • پشتیبانی

پایه

299 هزارتومان / ماهانه
 • مدیریت سفارش
 • سرویس ها (پرداخت)
 • مدیریت پیامک
 • دریافت خروجی اطلاعات
 • اخبار و اطلاعیه ها
 • پشتیبانی

رایگان

15 روز رایگان!
 • مدیریت سفارش
 • سرویس ها (پرداخت)
 • مدیریت مالی
 • مدیریت پیامک
 • مانیتورینگ
 • کانال اختصاصی
 • سیستم نظرسنجی
 • گروه همکاران
 • دریافت خروجی اطلاعات
 • مدیریت مشتریان
 • اخبار و اطلاعیه ها
 • پشتیبانی

پیشرفته

4790 هزارتومان / سالانه
 • مدیریت سفارش
 • سرویس ها (بدون محدودیت)
 • مدیریت مالی
 • مدیریت پیامک
 • مانیتورینگ
 • کانال اختصاصی
 • سیستم نظرسنجی
 • گروه همکاران
 • اضافه کردن کارکنان
 • دریافت خروجی اطلاعات
 • مدیریت مشتریان
 • اخبار و اطلاعیه ها
 • پشتیبانی

پایه

2870 هزارتومان / سالانه
 • مدیریت سفارش
 • سرویس ها (پرداخت)
 • مدیریت پیامک
 • دریافت خروجی اطلاعات
 • اخبار و اطلاعیه ها
 • پشتیبانی

رایگان

15 روز رایگان!
 • مدیریت سفارش
 • سرویس ها (پرداخت)
 • مدیریت مالی
 • مدیریت پیامک
 • مانیتورینگ
 • کانال اختصاصی
 • سیستم نظرسنجی
 • گروه همکاران
 • دریافت خروجی اطلاعات
 • مدیریت مشتریان
 • اخبار و اطلاعیه ها
 • پشتیبانی