محاسبه خدمات

یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

شما با وارد نمودن تعرفه خدمات خود در محاسبه گر می توانید هزینه ها را دقیق، بدون خطا و سریع محاسبه یا فاکتور صادر نمائید.


اضافه کردن خدمات

عنوان و تعرفه خدمات:

برای اضافه کردن عنوان و تعرفه خدمات آن را در قسمت های مشخص شده وارد نمائید.

+  عنوان و تعرفه جهت محاسبه لیست می شود.


مبلغ کل:

با وارد نمودن تعداد خدمات ارائه شده مبلغ کل سفارش به صورت خودکار محاسبه می شود.


تخفیف:

می توانید به مشتری تخفیف داده و درصد آن را وارد نمائید.


مبلغ نهایی:

مبلغ نهایی پس از کسر تخفیف نمایش داده می شود.


صدور فاکتور:

پس از وارد نمودن تعداد خدمات انجام گرفته می توانید برای مشتری فاکتور صادر نمائید.


ویرایش عنوان یا تعرفه:

پس از تغییر عنوان و تعرفه در لیست، آن را ویرایش و ثبت نمائید.