درآمد و هزینه

یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

تاریخ:

تاریخی که می خواهید درآمد و هزینه آن را ثبت نمائید انتخاب کنید.


درآمد ها

درآمد نقدی:

میزان درآمد نفدی خود را وارد نمائید.

+ هر یک از کارکنان به صورت مجزا باید درآمد نقدی خود را ثبت نمایند.

انتقال وجه:

میزان درآمد از طریق انتقال وجه را وارد نمائید.

+ هر یک از کارکنان به صورت مجزا باید درآمد انتقال وجه خود را ثبت نمایند.

کارتخوان:

میزان درآمد از طریق کارتخوان را وارد نمائید.

+ هر یک از کارکنان به صورت مجزا باید درآمد انتقال وجه خود را ثبت نمایند.

+ جهت مدیریت درآمد کارکنان بهتر است برای هر یک از کارکنان، کارتخوان مجزا تهیه شود.

درآمدکل:

کلیه درآمد های شما به صورت خودکار جمع شده و نمایش داده می شود.

هزینه ها

بازگشت وجه به مشتری:

در صورتی که به مشتری مبلغی برگشت داده اید در این قسمت وارد نمائید.

سایر هزینه ها:

سایر هزینه ها( مثل اجاره محل، خرید تجهیرات و …) را می توانید در این قسمت وارد نمائید.

هزینه کل:

کلیه هزینه های شما به صورت خودکار جمع شده و نمایش داده می شود.

توضیحات:

اگر توضیحی در مورد درآمد هزینه روزانه دارید این قسمت وارد نمائید.

درآمد خالص:

از تفریق درآمدکل منهای هزینه کل به صورت خودکار خالص درآمد جهت ثبت نمایش داده می شود.

+ اطلاعات درآمد هزینه پس از اتمام هر روز کاری باید توسط کارکنان ثبت شود.