محاسبه مالیات

یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

مبلغ پرداخت اینترنتی:

میزان مبلغ پرداختی از کارت شخصی خود را وارد نمائید.


ضریب اینتاکد:

ضریب اینتاکد کسب و کار خود را وارد نمائید.


خالص درآمد:

در این قسمت خالص درآمد شما محاسبه از پرداختی خواهد شد.


تعیین درصد مالیات از خالص درآمد:

درصد میزان مالیات از خالص درآمد پرداختی را انتخاب نمائید.


کارمزد کارتخوان:

کارمزد کارتخوان با باتوج به مبلغ به صورت خودکار محاسبه می شود.


مالیات:

مالیات و کارمزد کارتخوان تعلق گرفته به پرداخت اینترنتی از کارت شخصی شما به صورت خودکار محاسبه و نمایش داده می شود.