عملکرد کارکنان

یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

بازه زمانی:

بازه زمانی عملکرد کارکنان را انتخاب نمائید.


نوع عملکرد:

1) از نظر مشتری:

عملکرد هر یک کارکنان خود را براساس کیفیت خدمات، رفتار و میزان مشارکت از نظر مشتریان مشاهده و مقایسه نمائید.


2) میزان سفارش

عملکرد هر یک کارکنان خود را براساس تعداد سفارش انجام شده، انجام نشده و پرداخت نشده مشاهده و مقایسه نمائید.


3) درآمد:

عملکرد هر یک کارکنان خود را براساس میزان درآمد مشاهده و مقایسه نمائید.