گراف نظرسنجی

یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

مشارکت:

میزان مشارکت مشتریان در ماه و سال جاری را نشان می دهد.


کیفیت خدمات:

میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در ماه و سال جاری را نشان می دهد.


کیفیت رفتار:

میزان رضایت مشتریان از رفتار کارکنان در ماه و سال جاری را نشان می دهد.


گراف نظرسنجی هفته:

میزان مشارکت مشتریان در هفته جاری را نشان می دهد.