نتایج نظرسنجی

یاورنت شهریور ۲۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه ها

اطلاعات سفارش:

کدپیگیری سفارش، نام کارمندی که سفارش را انجام داده است، نام و نام خانوادگی مشتری، خدماتی که مشتری دریافت کرده و شماره همراه مشتری که نظرش ثبت کرده را مشاهده می نمائید.


کیفیت:

میزان رضایت مشتری از کیفیت خدمات به صورت تصویری برای شما نمایش داده شده است، در صورتی که مشتری از خدمات نارضایتی داشته باشد می توانید با  قرار گیری بر روی تصویر دلایل نارضایتی را مشاهده نمائید.


رفتار:

میزان رضایت مشتری از کیفیت رفتاری هر یک از کارکنان به صورت تصویری برای شما نمایش داده شده است، در صورتی که مشتری از رفتار کارکنان نارضایتی داشته باشد می توانید با  قرار گیری بر روی تصویر دلایل نارضایتی را مشاهده نمائید.


معرفی مشتری:

میزان تمایل مشتری جهت معرفی شما به سایر افراد را مشاهده نمائید.


نظرمشتری:

نظر مشتریان در این قسمت قاب لنمایش است. جهت مشاهده کامل نظر مشتری بر روی آن قرار گرفته و مشاهده را انتخاب نمائید.


بررسی:

جهت مدیریت بهتر بررسی نظرات می توانید پس از بررسی، آن را تایید کنید.